Πώς υπολογίζεται το τέλος κτηματογράφησης;

Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Ο υπολογισμός του τέλους γίνεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης μετά την προσωρινή καταχώριση των στοιχείων της δήλωσης. Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται μόνο μετά την καταβολή του παγίου τέλους.

Το ποσό του παγίου τέλους κτηματογράφησης ανέρχεται σε:

Tριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωμα σε κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο κλπ)
Eίκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωμα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθμευσης) που αποτελούν αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα).

Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών) τα φυσικά πρόσωπα μόνον που υποβάλουν δήλωση για περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα εντός του ίδιου Ο.Τ.Α., καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο (2) μόνο δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών. Η διάταξη εφαρμόζεται μόνο για τους δικαιούχους δικαιωμάτων κυριότητας και δουλειών.

Ως αγροτική ορίζεται η περιοχή η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923 ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης. Σχετικές πληροφορίες παρέχει το Γραφείο Κτηματογράφησης.

Με την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης εκδίδεται και χορηγείται στον δηλούντα το έντυπο «"Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης & Υπολογισμού πάγιου τέλους"» επί του οποίου αναγράφονται:

  • αριθμός των δηλούμενων δικαιωμάτων για τα οποία οφείλεται πάγιο τέλος Κτηματογράφησης
  • η συνολική οφειλή της δήλωσης
  • ο κωδικός πληρωμής (401) που είναι απαραίτητος προκειμένου να καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης

Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης η διαδικτυακή εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα το πάγιο τέλους Κτηματογράφησης.

Τρόπος πληρωμής τέλους κτηματογράφησης