Πότε πρέπει να υποβάλλω την δήλωση;

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού είναι (3) τρεις μήνες.
Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο είναι (6) έξι μήνες.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά
νέο δικαίωμα σε ακίνητο πρέπει να υποβάλει δήλωση, εντός ενός μηνός από τη μεταγραφή του στο Υποθηκοφυλακείο.
Πέραν του μήνα, η δήλωση είναι εκπρόθεσμη.

Επιπτώσεις Εκπρόθεσμης Δήλωσης