Πώς υποβάλλω την δήλωση

Για την υποβολή δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο συμπληρώνονται τα ειδικά έντυπα δήλωσης δικαιώματος που διατίθενται από τα Γραφεία Κτηματογράφησης και στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr. Υπάρχουν δύο έντυπα, το Δ1, το οποίο συμπληρώνεται από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας και το Δ2, το οποίο κατά κανόνα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και από τα φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση.

Η δήλωση σε τρία βήματα:

 1. Προσκόμιση δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης - Αυτόματος υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης - Έκδοση Εντύπου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» (20ψηφιος κωδικός πληρωμής + ποσό πληρωμής).
 2. Πληρωμή τέλους στις συνεργαζόμενες τράπεζες.
 3. Προσκόμιση του πρωτότυπου παραστατικού πληρωμής στο Γραφείο Κτηματογράφησης - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η ΕΚΧΑ Α.Ε. παρέχει πλέον, μέσω της ιστοσελίδας της, την δυνατότητα εκτύπωσης του «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» και από τον Η/Υ σας μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Κτηματογράφηση - Εκτύπωση Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης» με την καταχώρηση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet. Εκτιμώμενος χρόνος δυνατότητας εκτύπωσης αποδεικτικού, 48 ώρες μετά την πληρωμή.

Έντυπα δήλωσης
Οδηγίες Συμπλήρωσης Δ.1 έντυπου Δήλωσης του Ν. 2308/1995

Έγγραφα που συνυποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:
Α) Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Β) Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ΔΕΗ).
Γ) Έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος.

Αναλυτικά τα συνοποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης για κάθε δικαίωμα μπορείτε να δείτε παρακάτω:
Δήλωση Κυριότητας, Δουλείας, Δικαιωμάτων προσδοκίας, Θέση Στάθμευσης Ν.1221/1981

Ειδικές περιπτώσεις:

 1. Κληρονομικό Δικαίωμα
 2. Δικαίωμα με αιτία κτήσεως έκτακτη χρησικτησία
 3. Δήλωση Εμπράγματων Ασφαλειών
 4. Δήλωση Κατασχέσεων
 5. Δήλωση Εγγραπτέων Αγωγών
 6. Δήλωση Εγγραπτέων Μισθώσεων
 7. Δήλωση Δικαιώματος Μεταλλειοκτησίας
 8. Δήλωση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης
 9. Δήλωση Δικαιώματος Νομής από Αναδασμό

Δ) Τοπογραφικό διάγραμμα εφόσον αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο, γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου, έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για το ακίνητο, έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξης εφαρμογής κλπ).

Όταν δεν προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα, ο δηλών υποχρεούται με τη δήλωσή του να προσκομίσει επαρκή στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης (εντοπισμός) και των ορίων του δηλούμενου ακινήτου στους κτηματολογικούς χάρτες.
Στις δομημένες περιοχές η αναφορά της οδού και του αριθμού είναι επαρκής πληροφορία για τον εντοπισμό του ακινήτου. Επίσης στις περιοχές που υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανομή, αναδασμός ή πράξη εφαρμογής), είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθμού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεμαχίου κλπ, όπως αναφέρεται στην πράξη.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις μπορεί να εντοπιστεί το ακίνητο και να προσκομιστούν τα σχετικά στοιχεία:

α) Μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών», που παρέχεται δωρεάν από την ΕΚΧΑ ΑΕ.
Από την εφαρμογή αυτή μπορεί κανείς, επιλέγοντας Νομό και ΟΤΑ, να περιηγηθεί στον έγχρωμο ψηφιακό χάρτη της περιοχής που τον ενδιαφέρει και:

 • να εντοπίσει το ακίνητό του
 • να τοποθετήσει στο χάρτη τα όριά του (σχεδιάζοντας ένα σκαρίφημα)
 • να μετρήσει τις διαστάσεις και το εμβαδόν του και
 • να εκτυπώσει την εικόνα για να την υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του.

β) Με οποιαδήποτε μετρητική μέθοδο, ακόμα και μικρότερης ακρίβειας, όπως είναι η μέτρηση με ένα απλό GPS χειρός, που μπορεί να κάνει κάποιος ακόμα και μόνος του για να εντοπίσει περίπου τη θέση του ακινήτου του, σημειώνοντας τις συντεταγμένες του.