Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Δήλωσης Δ1

Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες

«Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ»   (συμπληρώνεται μία φορά)

«Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ*»

«Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ*»        

«Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ*»

*Συμπληρώνονται τόσες φορές όσες και τα δικαιώματα που δηλώνονται)

Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α-1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, όπως αυτά αναφέρονται στο δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό σας.

• Σημειώστε στο ειδικό τετραγωνίδιο αν είστε κάτοικος εσωτερικού ή εξωτερικού

• Τα ξενόγλωσσα ονόματα αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες

• Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ανήλικου δικαιούχου συμπληρώστε το σχετικό τετραγωνίδιο.

• Ελέγξτε και επιβεβαιώστε την ορθή συμπλήρωση του ΑΦΜ και του αριθμού ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Α-2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπληρώστε τη διεύθυνση κατοικίας σας καθώς και στοιχεία τηλεφώνου, fax, e-mail. Όταν η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται εκτός Ελλάδας, συμπληρώνετε τα στοιχεία της με λατινικούς χαρακτήρες.

Α-3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ / ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Αν είστε πληρεξούσιος ή νόμιμος αντιπρόσωπος, επιλέξτε αρχικά το αντίστοιχο τετραγωνίδιο και στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

Πληρεξούσιος είναι το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο (απλό αντίγραφο του οποίου πρέπει να συνυποβάλει με την δήλωση), προκειμένου να συμπληρώσει και να υπογράψει τη δήλωση για λογαριασμό του δικαιούχου.

Νόμιμος αντιπρόσωπος είναι εκείνος που εκπροσωπεί δικαιούχους που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης εμφάνισης, πχ. γονείς για τα ανήλικα παιδιά τους και άτομα σε δικαστική συμπαράσταση. Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης ανηλίκου δικαιούχου, συμπληρώνονται τα στοιχεία και των δύο γονέων και προσκομίζονται απλά αντίγραφα των ταυτοτήτων ή διαβατηρίων τους, όπως επίσης και η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού.

Στην περίπτωση που έχετε απλώς αναθέσει σε άλλο πρόσωπο να καταθέσει για λογαριασμό σας την δήλωσή σας, δεν πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία του στο έντυπο της δήλωσης. Αρκεί κατά την υποβολή της δήλωσης το πρόσωπο αυτό να φέρει μαζί του απλή εξουσιοδότηση δική σας, χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας.

Προσοχή! Δηλώστε τον τρόπο επικοινωνίας με το Γραφείο Κτηματογράφησης

Μετά τη συμπλήρωση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α, δηλώστε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να επικοινωνεί μαζί σας το Γραφείο Κτηματογράφησης κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης.

 • Εφόσον συμπληρώσετε το τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στο α), το Γραφείο Κτηματογράφησης θα επικοινωνεί μαζί σας ταχυδρομικά στη διεύθυνση κατοικίας σας, ή τηλεφωνικά, ή με e-mail, στα στοιχεία που δηλώνετε στο Α.2.
 • Εφόσον επιθυμείτε η επικοινωνία να πραγματοποιείται σε άλλη διεύθυνση, ή τηλέφωνο, ή e-mail από αυτά του δηλώνετε στην ενότητα Α.2, ή και να ενημερώνεται άλλο πρόσωπο για οτιδήποτε σχετικό με το δικαίωμά σας, επιλέξετε το τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στο β) και συμπληρώστε τα σχετικά στοιχεία του προσώπου αυτού.
 • Εφόσον επιθυμείτε η επικοινωνία να γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει εδώ να συμπληρώστε το e-mail στο οποίο θέλετε να αποστέλλονται τα σχετικά μηνύματα, έστω και αν το έχετε ήδη συμπληρώσει και σε άλλα σημεία της ενότητας αυτής.

Στη συνέχεια, αναγράφετε τον αριθμό των δηλούμενων δικαιωμάτων και τον αριθμό των συνημμένων εγγράφων που προσκομίζετε. Προσμετρούνται όλα τα συνημμένα έγγραφα εκτός της δήλωσης Δ1.

Το έντυπο υπογράφεται από τον δικαιούχο και σημειώνονται ο τόπος και η   ημερομηνία συμπλήρωσης.

 Ανυπόγραφη δήλωση δεν παραλαμβάνεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

 Στην περίπτωση που δικαιούχος ακινήτου είναι ανήλικος, την δήλωση υπογράφουν και οι δύο γονείς

 

Β-1 ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Η ενότητα αυτή αφορά στο γεωτεμάχιο που είναι το βασικό στοιχείο αναφοράς του κτηματολογίου και συμπληρώνεται υποχρεωτικά. Ό,τι βρίσκεται πάνω στο γεωτεμάχιο συμπληρώνεται στις επόμενες ενότητες (Β2 ή Β3 και Β4)

 • Εάν δεν υπάρχει οδός και αριθμός συμπληρώστε υποχρεωτικά την περιοχή/ τοπωνύμιο που βρίσκεται το ακίνητο.
 • Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή διανομής, αναδασμού ή πράξης εφαρμογής και συνεπώς υπάρχει κτηματολογικός αριθμός ή αριθμός αγροτεμαχίου/ κληροτεμάχιου, συμπληρώνετε αυτόν σε αυτήν την ενότητα.

π.χ. 1099 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Ωραιοκάστρου.

 • Διαλέξτε την υπάρχουσα κύρια χρήση του γεωτεμαχίου από τον παρακάτω πίνακα.

Εάν η χρήση του γεωτεμαχίου δεν αντιστοιχεί σε κάποια από αυτές του Πίνακα ζητείστε οδηγίες από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

 • Εάν το γεωτεμάχιο βρίσκεται εντός σχεδίου ή εντός ορίου οικισμού επιλέξτε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο (ναι/ όχι).
 • Σε περίπτωση συγκυριότητας συμπληρώνετε το συνολικό εμβαδό του γεωτεμαχίου και όχι το εμβαδό που αντιστοιχεί στο ποσοστό της συνιδιοκτησίας.
 • Για την υποβολή δικαιώματος πραγματικής δουλείας (πχ. δουλείας διόδου) ο κύριος του δεσπόζοντος (του ωφελούμενου ακινήτου), συμπληρώνει στην ενότητα Β.1 τα στοιχεία του δουλεύοντος ακίνητου (του βεβαρημένου ακίνητου).

 

Β-2 ΚΤΙΡΙΑ (για τα οποία δεν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία)

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται τα κτίρια ή κτίσματα για τα οποία δεν έχει γίνει σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης), δηλαδή δεν έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο («χιλιοστά»).

Π.χ. εάν εντός του γεωτεμαχίου υπάρχει μία διώροφη κατοικία και μία αποθήκη ως ξεχωριστό κτίσμα, και τα δύο κτίρια/κτίσματα θα καταγραφούν στην ενότητα αυτήν.

 • Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από τέσσερα κτίρια, τα στοιχεία των υπολοίπων συμπληρώνονται στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ή σε άλλο ΕΝΤΥΠΟ Δ1.
 • Στο πεδίο «Έτος κατασκευής» συμπληρώνετε το έτος που εκδόθηκε η άδεια της πολεοδομίας και σε περίπτωση που τμήματα του κτιρίου έχουν κτιστεί σε διαφορετικές χρονολογίες συμπληρώνετε την αρχική.
 • Στο πεδίο «Συνολικός αριθμός ορόφων (πλην υπογείων)» προσμετράτε και την πυλωτή (εφόσον υπάρχει), ενώ στο πεδίο «Συνολικό εμβαδόν ορόφων σε τ.μ. (πλην υπογείων)» δεν προσμετράτε το εμβαδόν της πυλωτής παρά μόνο των κλειστών ορόφων.

 

Β-3 ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία)

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται τα ακίνητα για τα οποία έχει γίνει σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών (οριζόντιας ιδιοκτησίας, απλής κάθετης ή σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας) με συμβολαιογραφική πράξη, δηλαδή έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο («χιλιοστά»). Για το είδος της ιδιοκτησίας συμβουλευτείτε τον τίτλο κτήσης σας και επιλέξτε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

Οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι συνήθως τα διαμερίσματα και τα καταστήματα ή γραφεία πολυκατοικιών. Επίσης οριζόντιες ιδιοκτησίες δύνανται να είναι οι αποθήκες, οι θέσεις στάθμευσης, καθώς και το δικαίωμα υψούν («αέρας») εφόσον έχουν ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου.

 • Στις περιπτώσεις που δεν έχει δομηθεί η διηρημένη ιδιοκτησία και η σύσταση αναφέρει, εκτός του ποσοστού συνιδιοκτησίας, τον όροφο και το εμβαδόν, τότε αυτή θεωρείται οριζόντια (μελλοντική) ιδιοκτησία και όχι δικαίωμα υψούν.
 • Επισημαίνεται ότι, εφόσον από τον τίτλο κτήσεως δεν προκύπτει ποσοστό συγκυριότητας στογεωτεμάχιο για το δικαίωμα υψούν αυτό δεν αποτελεί εγγραπτέο δικαίωμα και δεν δηλώνεται.
 • Όταν πρόκειται για διηρημένη ιδιοκτησία που εκτείνεται πέραν του ενός ορόφου (μεζονέτα με συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας), τότε ως αριθμός ορόφου θεωρείται ο όροφος της εισόδου της ιδιοκτησίας. Αν έχουμε μεζονέτα που περιγράφεται ως δυο οριζόντιες, με ξεχωριστό ποσοστό συνιδιοκτησίας για την κάθε μια, χωρίς να αναφέρεται στον τίτλο το συνολικό ποσοστό, αντιμετωπίζεται ως δυο ακίνητα με ξεχωριστή δήλωση για κάθε ένα.

 Κάθετες ιδιοκτησίες είναι τα αυτοτελή κτίρια που έχουν ανεγερθεί σε ένα γεωτεμάχιο ή προβλέπεται, από τη πράξη σύστασης καθέτων ιδιοκτησιών, να ανεγερθούν, και έχουν ποσοστό συγκυριότητας/ συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του κοινού γεωτεμαχίου.

 • Εάν το κτίριο της κάθετης ιδιοκτησίας έχει περισσότερους από ένα ορόφους, συμπληρώστε τον αριθμό των υπέργειων ορόφων, στο πεδίο «Αριθμός ορόφου» και στη θέση «εμβαδόν σε τμ.» το συνολικό εμβαδόν των υπέργειων ορόφων. Εφόσον υπάρχουν και υπόγεια, ο αριθμός τους και το συνολικό εμβαδόν τους συμπληρώνεται στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
 • Επίσης στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ συμπληρώνετε και το εμβαδόν του χώρου αποκλειστικής χρήσης της καθέτου, δηλαδή το τμήμα του γεωτεμαχίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την κάθετη ιδιοκτησία.
 • Στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ συμπληρώνεται το εμβαδόν της υλοποιημένης (δομημένης) κάθετης στην περίπτωση που είναι διαφορετικό από το εμβαδόν που αναφέρεται στον τίτλο.
 • Εάν με τον τίτλο κτίσεως έχει αποκτηθεί οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου συμπληρώνονται και τα δύο τετραγωνίδια «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ» και «ΚΑΘΕΤΗ» ιδιοκτησία, που βρίσκονται στην αρχή της ενότητας Β3.

 

Β-4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι βοηθητικοί χώροι οι οποίοι συνοδεύουν την διηρημένη ιδιοκτησία σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης. Συνήθως είναι οι αποθήκες και οι θέσεις στάθμευσης που δεν διαθέτουν ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο.

 • Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από δύο χώροι, τα στοιχεία τους τα συμπληρώνετε στοπεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ή σε άλλο ΕΝΤΥΠΟ Δ1.
 • Τις αποθήκες των κτιρίων για τα οποία δεν έχει γίνει σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας τις συμπληρώνετε στο Β2 και όχι στο Β4.

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Γ-1 ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Στην ενότητα αυτή σημειώνετε το είδος του δικαιώματός σας, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο και συμπληρώνετε το ποσοστό του δικαιώματός σας.

Γ-2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται:

 

α) Οι τίτλοι κτήσης με τους οποίους έχει αποκτηθεί το ακίνητο για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση και τα στοιχεία τους. Τέτοιοι τίτλοι μπορεί να είναι συμβολαιογραφικά έγγραφα (Σ.Ε.), δικαστικές αποφάσεις (Δ.Α.), διοικητικές πράξεις (Δ.Π.) κ.ά. Αν έχετε αποκτήσει το δικαίωμα με περισσότερους τίτλους, τους αναγράφετε όλους.

β) Τα στοιχεία μεταγραφής του τίτλου σύμφωνα με το σχετικό πιστοποιητικό (το Υποθηκοφυλακείο στα βιβλία του οποίου έχει καταχωριστεί ο τίτλος σας, τόμος και αριθμός εγγραφής κλπ). Ειδικά στην περίπτωση που έχετε αποκτήσει το δικαίωμα της κυριότητας ή της δουλείας από χρησικτησία (χωρίς να έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση), ή κληρονομιά (χωρίς να έχετε συντάξει ακόμη αποδοχή κληρονομίας ή άλλη ισοδύναμη πράξη), επιλέξτε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο της υποενότητας Γ-2 και στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία των εγγράφων που τεκμηριώνουν το δικαίωμα σας.

 

Στις περιπτώσεις που γονέας, συνέταξε γονική παροχή με την οποία μεταβίβασε την ψιλή κυριότητα στο τέκνο παρακρατώντας την επικαρπία για λογαριασμό του και για τον/την σύζυγό του και στην συνέχεια απεβίωσε, ισχύουν τα εξής:

α) εάν ο/η σύζυγος είχε συμβληθεί στο συμβόλαιο, το δικαίωμα επικαρπίας ισχύει και οφείλει να το δηλώσει

β) εάν ο/η σύζυγος δεν είχε συμβληθεί στο συμβόλαιο, για να αποκτήσει δικαίωμα επικαρπίας θα πρέπει να συντάξει αποδοχή της “πρότασης δωρεάς”. διαφορετικά, η επικαρπία θα συνενωθεί με την ψιλή κυριότητα και το τέκνο πρέπει να δηλώσει δικαίωμα πλήρους κυριότητας προσκομίζοντας μαζί με την γονική παροχή και την ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα- επικαρπωτή.

Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Δ-1

Στην ενότητα αυτή καταχωρίζετε τις πληροφορίες που προσκομίζετε προκειμένου να καθορισθούν η θέση και τα όρια του ακινήτου σας.

 • Εφόσον στην υποβαλλόμενη με τη δήλωσή σας πράξη αναφέρεται τοπογραφικό διάγραμμα, αυτό υποβάλλεται υποχρεωτικά και συμπληρώνετε το σχετικό τετραγωνίδιο.
 • Εφόσον προσκομίζετε άλλα στοιχεία εντοπισμού συμπληρώνετε το αντίστοιχο ή τα αντίστοιχα τετραγωνίδια.
 • Στην περίπτωση που έχετε προσδιορίσει τη θέση του ακινήτου σας με GPS μικρής ή μεγάλης ακρίβειας, συμπληρώστε τις συντεταγμένες στο σχετικό πίνακα.

Δ-2

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ενότητα ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ορθότητα της κτηματογράφησης και για το λόγο αυτό, εφόσον τα γνωρίζετε, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώστε τα σχετικά στοιχεία. 

Δ-2.1 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Εφόσον γνωρίζετε τα στοιχεία των ιδιοκτητών των γειτονικών σας ακινήτων, συμπληρώστε τα στον σχετικό πίνακα και σχεδιάστε απαραιτήτως μέσα στο πλαίσιο ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα του ακινήτου σας και των γειτονικών ακινήτων και αριθμήστε τα, συσχετίζοντας τους αριθμούς με τα ονόματα των ιδιοκτητών που έχετε συμπληρώσει στον πίνακα. 

Δ-2.2 ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ / ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Εάν στο ακίνητο που δηλώνετε υπάρχουν συνδικαιούχοι και γνωρίζετε τα στοιχεία τους, συμπληρώστε τα στον αντίστοιχο πίνακα. Π.χ. στην περίπτωση που έχετε συγκυριότητα, αναγράφετε τα στοιχεία των λοιπών κυρίων, σε περίπτωση που δηλώνετε ψιλή κυριότητα, τα στοιχεία των επικαρπωτών, σε περίπτωση που δηλώνετε επικαρπία, τα στοιχεία των ψιλών κυρίων κ.λπ.